Zasiłek pogrzebowy - komu przysługuje?

Generalnie, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Osobą taką mogą być członkowie rodziny osoby zmarłej, ale również pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Wysokość zasiłku określa ZUS. Dziś jest to kwota 4000 zł. Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której on przysługuje. Po tym terminie prawo do otrzymania zasiłku wygasa (szczególny przypadek: ZMARŁY ZAGINIONY).

Poniżej - w postaci zestawienia - znajdziesz najważniejsze informacje o zasiłku pogrzebowym. Jeśli natomiast chcesz zapoznać się ze szczegółami i ostatnimi aktualizacjami przepisów, szukaj tu:

- ZUS

- KRUS

 

JEŚLI ZMARŁY BYŁ OSOBĄ CZYNNĄ ZAWODOWO do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające

W takim przypadku do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

 

JEŚLI ZMARŁY PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 •  dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 •  wnuki i rodzeństwo
 •  małżonek
 •  rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie o odprowadzeniu składek emerytalno-rentowych (do wypełnienia w naszym Domu Pogrzebowym)
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

 

JEŚLI ZMARŁY BYŁ EMERYTEM LUB RENCISTĄ do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • akt zgonu
 • legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek renty lub emerytury
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

 
JEŚLI ZMARŁO DZIECKO do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • rodzice (w tym ojczym lub macocha)
 • babcia, dziadek
 • osoby przysposabiające

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne osoby zlecającej
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

 

JEŚLI ZMARŁO DZIECKO NIENARODZONE, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu.

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwych narodzinach
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • ksero dowodu osobistego matki

JEŚLI OSOBA ZMARŁA BYŁA BEZROBOTNĄ Z PRAWEM DO POBIERANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH, do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • właściwy wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

 

JEŚLI OSOBA ZMARŁA NIE BYŁA UBEZPIECZONA do otrzymania zasiłku pogrzebowego – w ramach ubezpieczenia osoby zlecającej (w pierwszym stopniu pokrewieństwa) - upoważnieni są:

 • dzieci
 • rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice
 • osoby przysposabiające

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 •  akt zgonu
 •  oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 •  dokument potwierdzający ubezpieczenie emerytalno-rentowe osoby zlecającej (w pierwszym stopniu pokrewieństwa – rodzice, dzieci, brat, siostra) lub zaświadczenie z zakładu pracy (dla osoby pracującej)
 • ksero dowodu osobistego

 

Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.